Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse

 • Dušan Grabnar, Ograje Kočevar: “PAMETNI ZELENI STOLP; Lokalno Izboljšanje mikroklime z vertikalno vegetacijo

Zelena stena je navpično zgrajena konstrukcija, ki jo namerno pokriva vegetacija. Zelene stene vključujejo navpično nanešen rastni medij, kot so zemlja, nadomestni substrat ali za hidrovpojni material, pa tudi integrirani sistem za dovajanje hidracije in oploditev. Imenujejo se tudi živi zidovi ali navpični vrtovi in so pogosto povezani z zagotavljanjem številnih koristnosti ekosistemskih storitev.

 • dr. Mihael Kasaš, Občina Lendava: “Ali so zapuščene plinske vrtine v občini Lendava pripravljene za shranjevanje CO2?”

Zapuščene plinske vrtine na območju Občine Lendave predstavljajo velik potencial za reaktivacijo in shranjevanje CO2. Z relativno majhnimi naložbami bi lahko preusmerili trend iz proizvodnje CO2 v zmanjšanje CO2. Črpanje plina s hidravličnim lomljenjem predstavlja veliko okoljsko tveganje tako na področju rabe vode in odpadne vode kot tudi na področju potresov. Če želimo družbo brez ogljika, je skrajni čas, da izkoristimo izkoriščene vrtine in ustavimo proizvodnjo novih.

 • dr. Mihael Kasaš, Občina Lendava: “Ali lahko mestne gondole spremenijo način gibanja ljudi tudi v majhnih mestih, kot je Lendava?”

Občina Lendava se sooča z izzivom trajnostne mobilnosti na območju Lendavskih goric, ki jo prinaša turizem z izgradnjo razglednega stolpa Vinarium. Ozke ulice in obzidane vinske pregrade preprečujejo širjenje cest in so v preteklosti predstavljale prometni izziv, zlasti za tovorni promet in avtobuse. Naložba v stolp Vinarium je spodbudila turizem in privedla do povečanja števila dnevnih turistov, ki prihajajo z avtomobilom in povečanje avtobusnega prometa. Kot rešitev Občina Lendava vidi gradnjo gondole, ki bi prevažala ljudi iz središča mesta do stolpa vinarij.

 • mag. Stane Merše, Institut »Jožef Stefan«: “Napredne storitve daljinskega ogrevanja in hlajenja v mestih kot energetsko vozlišče za učinkovito integracijo sektorjev v Sloveniji”

Napredne rešitve za ogrevanje in hlajenje na gosto poseljenem območju v Sloveniji lahko bistveno prispevajo k učinkoviti integraciji energetskega sektorja in dolgoročni razogljičenju z najnižjimi stroški in največjimi koristmi za gospodarstvo. Predstavljeni bodo ključni trenutni in prihodnji kazalniki prostorski prikazi rabe energije za ogrevanje in hlajenje v Sloveniji, ki bodo pokazali trenutne in prihodnje koristi naprednih rešitev z učinkovito izrabo odpadne toplote, prilagodljivo proizvodnjo iz obnovljivih virov in shranjevanjem energije. Kako bi lahko napredne daljinske energetske storitve v Sloveniji postale pomembno energetsko vozlišče in integrator energetskih sektorjev v prihodnji nizkoogljični energetski hrbtenici Slovenije in kakšno celovito energetsko in prostorsko načrtovanje je potrebno, bomo razpravljali in ponazorili z uporabo najnovejših energetskih podatkov in projekcij do leta 2050.

 • Dejan Seršen, EXOR ETI – Automation: “Digitalna platforma za pametno upravljanje mestne infrastrukture v praksi”
  Zajem podatkov in analiziranje so bistveni deli pri optimizaciji procesov v okviru pametnih mest. Z zenon programsko platformo lahko v realnem času zajemamo, analiziramo in vizualiziramo vsa stanja, ki se nanašajo na komunalne storitve v mestu.

Prednosti, ki jih prinaša zenon programska platforma pri urbanem načrtovanju, so:

 1. Nadzor sistema s katerekoli lokacije
 2. Enostavne integracija z obstoječimi sistemi in infrastrukturami
 3. Visoko zmogljiva vizualizacija
 4. Napredno poročanje in napovedna analitika
 5. Razširljivost za projekte in sisteme
 6. Prilagodljivost z novimi operacijami
 7. Hiter in varen dostop do informacij

Tehnologija, ki se danes v povezavi s programsko platformo uporablja za gradnjo pametnih mest je poznana kot Internet Stvari (IoT = Internet of Things). Implementacija mogoča nadzor in upravljanje podatkov v različnih segmentih kot so energetika, infrastruktura, voda in odpadna voda, javni promet in pametne zgradbe.

Z zenon programsko platformo omogočamo horizontalno in vertikalno integracijo z več kot 300 izvornimi komunikacijskimi protokoli, ERP vmesnikom (ERP = Enterprise resource planning), z aplikacijami za pametne telefone ali integracijo v Cloud. Zaradi svoje ergonomije se zenon programska platforma lahko integrira v obstoječe sisteme in infrastrukture. Enostavno se lahko dodajajo dodatne naprave, senzorji, stroji, poročila ali uporabniki.

 • Urban Jeriha, dr. Aidan Cerar, IPoP: “Sodelovanje temelji na podatkih”

Restriktivna parkirna politika je pomemben ukrep za zmanjšanje uporabe avtomobila. Ker ni neobičajno, da del lokalnih prebivalcev nasprotuje ukrepom omejevanja parkiranja, je priprava in izvajanje parkirne politike povezano z velikim političnim tveganjem.

Kar nekaj slovenskih mest se je odločilo oblikovati parkirno politiko na participativen način. V procesu sodelovanja pa je najbolje, če komunikacija v čim večji meri temelji na podatkih. Analiza parkirnega utripa daje strokovnjakom, odločevalcem in širši javnosti podatke o vzorcih parkiranja. Podatki se lahko uporabijo kot podlaga za participativno oblikovanje scenarijev in ukrepov. Običajno participativni pristop zmanjšuje politično tveganje pri izvajanju novih omejevalnih parkirnih ukrepov.

Na splošno članek združuje sodelovanje in pametno uporabo podatkov na ravni oblikovanja politik s predstavitvijo dobrih praks iz slovenskih mest.

 • dr. Alenka Mauko Pranjić, ZAG: “Skupnost znanja in inovacij EIT Urbana mobilnost – inovativne rešitve mobilnosti za prijetnejša in bolj zdrava evropska mesta”

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je bil ustanovljen leta 2008 z namenom pospeševanje prehoda inovacij na trg. EIT pokriva 8 skupnosti znanja in inovacij (angleško Knowledge and Innovation Community – KIC), med katerimi je tudi EIT Urbana mobilnost, ustanovljena leta 2019. Glavni cilj skupnosti je spodbuditi inovacije na področju mobilnosti v mestih, da bi ta postala čim bolj prijazna in zdrava za bivanje. Gre za eno največjih evropskih pobud za preoblikovanje mestne mobilnosti kot celote.

V prispevku predstavljamo glavne izzive evropskih mest ter oblikovane rešitve na področju aktivne mobilnosti, zmanjšanja okoljskih vplivov prometa, infrastrukture, pridobivanja energije in mobilnosti v prihodnosti. Predstavili bomo tudi aktivnosti za zainteresirane strani v okviru tako imenovane regionalne inovacijske sheme (RIS), ki je osredotočena na države z nizkim inovacijskim indeksom.

 • Simon Ražman, Robotina: “xEMS (Upravljanje z energijo) in polnilna infrastruktura”

Več lokalnih podjetij in podjetje Riko je uspešno združilo moči in znanje ter v pilotnem projektu »Pametna Mlaka« izdelalo rešitve, ki sledijo usmeritvam Mestne občine Kranj (MOK) pri vzpostavljanju Kranja kot pametnega mesta. Končna rešitev omenjenega projekta bo omogočala zbiranje, prikazovanje in analizo podatkov iz pametnih števcev (elektrika, plin, voda), pametnih senzorjev za okolje in promet. S tem bo MOK dobila vpogled v organizacijo, vodenje in izzive tovrstnih projektov ter model, ki bo primeren tudi za uvajanje po ostali občini in širše. Cilj je namreč z uporabnimi digitalnimi rešitvami v soseski dvigniti kakovost bivanja občanov.

Za zmanjšanje koncentracije ogljikovega dioksida (CO2) v ozračju je treba sprejeti več strategij, izmed katerih je zajemanje in shranjevanje CO2 ena izmed bolj obetavnih možnosti za blažitev podnebnih sprememb.

V predstavitvi bomo predstavili možnosti skladiščenja CO2 in kakšne tehnike ter rešitve poznamo.